• English
  • Japanese

This is a catalogue where you can find Japanese content that can be introduced worldwide.

Create an account in order to find the following information.

Create an account
Available Rights
Rights Availability
by Languages
Special Condition
Special Condition
Contact Licensor
Contact Licensor

Publisher Book Lists

> Publishers
1 - 20 of 26 Items
Cover image Title Author Publisher Released Date Open for
Visual Adaption
takotakoinnachan OIZUMI SHOTEN Nov 2021
Nov 2021
shimashimaobakechan OIZUMI SHOTEN Nov 2021
Nov 2021
baby baby Taro Ono OIZUMI SHOTEN Apr 2022
Taro Ono
Apr 2022
PUSH-PUSH-PUSH Henshinna~nda? Takaharu Shimizu OIZUMI SHOTEN Nov 2021
Takaharu Shimizu
Nov 2021
Daijidaiji douko da? First "body" and "sex" book Sakiko Enmi OIZUMI SHOTEN Jul 2021
Sakiko Enmi
Jul 2021
kawaiihosekizukan Usagi Mochi OIZUMI SHOTEN Feb 2020
Usagi Mochi
Feb 2020
kokorotokaradagauruohadaniyasashiitezukurisekken Kazumi Kinoshita OIZUMI SHOTEN Apr 2021
Kazumi Kinoshita
Apr 2021
mangadessanrenshudoriru suwari・nesugatahen Daisuki Komori OIZUMI SHOTEN Dec 2020
Daisuki Komori
Dec 2020
toresushikimanga kyara teashino renshucho kihondessan Daisuke Komori OIZUMI SHOTEN Jul 2019
Daisuke Komori
Jul 2019
shogakuseikarahajimerumangakyoshitsu Yuko Sugiyama OIZUMI SHOTEN Jul 2020
Yuko Sugiyama
Jul 2020
mangadeyokuwakarubadominton Tomoyuki Kido OIZUMI SHOTEN Nov 2020
Tomoyuki Kido
Nov 2020
hitoribunnokyampugohan Shingo Midorikawa OIZUMI SHOTEN Sep 2020
Shingo Midorikawa
Sep 2020
mangadewakaruinko・omunokimochi BIRDSTORY OIZUMI SHOTEN Nov 2019
BIRDSTORY
Nov 2019
HOW TO DRAW MANGA - JAPANESE ARMS TEAM AZURA OIZUMI SHOTEN Jul 2015 Open for
Visual Adaption
TEAM AZURA
Jul 2015
Open for
Visual Adaption
HOW TO DRAW MANGA’S COSTUMES TOKYO ANIMATORS SCHOOL OIZUMI SHOTEN May 2008 Open for
Visual Adaption
TOKYO ANIMATORS SCHOOL
May 2008
Open for
Visual Adaption
HOW TO COMMUNICATE WITH YOUR KITTY IMAIZUMI Tadaaki OIZUMI SHOTEN Sep 2012 Open for
Visual Adaption
IMAIZUMI Tadaaki
Sep 2012
Open for
Visual Adaption
COOKIE RECEPIES FOR FAMILY EN 93 OIZUMI SHOTEN Oct 2020 Open for
Visual Adaption
EN 93
Oct 2020
Open for
Visual Adaption
HOW TO MAKE BONSAI YAMADA Kaori OIZUMI SHOTEN Mar 2013 Open for
Visual Adaption
YAMADA Kaori
Mar 2013
Open for
Visual Adaption
HOW TO COMMUNICATE WITH YOU PUPPY IHARA Ryo
NARUSE Maki
OIZUMI SHOTEN Jul 2017 Open for
Visual Adaption
IHARA Ryo/NARUSE Maki
Jul 2017
Open for
Visual Adaption
LET'S STUDY HOW YOUR PUPPY FEELS FROM MANGA IMAIZUMI Tadaaki
KAGEYAMA Naomi
OIZUMI SHOTEN Oct 2017 Open for
Visual Adaption
IMAIZUMI Tadaaki/KAGEYAMA Naomi
Oct 2017
Open for
Visual Adaption
;